Ayuthaya

06 février 2019: Boudha, Ayuthaya Thailande

Boudha. Ayuthaya Thaïlande.

 

Sb06 wat mahathat ayutthaya 3